Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także innymi przepisami prawa regulującymi kwestie przetwarzania danych osobowych.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

 3. Podany numer telefonu oraz adres e-mail nie będą przetwarzane do celu marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania e-maili i smsów reklamowych, bądź telefonowania w celu złożenia lub przedstawienia oferty.

 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim działającym w imieniu i na rzecz Administratora, w tym podwykonawcom w zakresie systemów informatycznych oraz zewnętrznym firmom hostingowym.

 5. Dane zgromadzone w archiwum formularzu są przechowywane przez okres 30 dni. Po tym okresie podlegają anonimizacji lub usunięciu. Jeżeli zapytanie pochodzi od klienta Administratora i dotyczy usługi, z której kontrahent korzysta, formularz będzie przechowywany w archiwum do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń kontrahenta z zawartej umowy.

 6. Osobie, która podała dane przysługuje, w odniesieniu do podanych danych:

  • prawo żądania dostępu do nich na zasadach art. 15 RODO,
  • prawo ich sprostowania na zasadach art. 16 RODO,
  • prawo żądania ich usunięcia na zasadach art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania na zasadach art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach art. 21 RODO,
  • prawo do ich przenoszenia na zasadach art. 20 RODO.

 7. Powyższe prawa, a także prawo wycofania zgody, można wykonać poprzez każdą dopuszczalną formę kontaktu ze Administratorem (poczta tradycyjna, e-mail, formularze kontaktowe, telefon). Administrator może prosić o podanie danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.

 8. Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli osoba ta uzna, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.

 9. Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Aktualne dane kontaktowe IOD są dostępne za pośrednictwem strony internetowej: https://www.enf.pl/rodo

 10. Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem powyższego formularza.
Skip to content