Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Inteligentnych Sieci

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Inteligentnych Sieci.

Tytuł projektu: „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”
Numer wniosku o dofinansowanie projektu: POIR.02.01.00-00-0025/17

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
2.Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Beneficjent:ENFORMATIC SP. Z O.O.
Wartość projektu: 19 798 313,97zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 14 772 004,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich:10 315 403,22zł

Termin realizacji projektu: 01.03.2018-31.03.2020

Opis projektu:
Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego Inteligentnych Sieci przez ENFORMATIC Sp. z o.o. oraz na inwestycji w aparaturę i sprzęt wraz z kosztami instalacji i uruchomienia, które posłużą do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy ENFORMATIC Sp. z o.o. w obszarze usług teleinformatycznych dla sektora biznesowego i klientów indywidualnych poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług z zakresu inteligentnych sieci we współpracy z sektorem nauki w perspektywie 2023.

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego Inteligentnych Sieci przez ENFORMATIC Sp. z o.o. oraz na inwestycji w aparaturę i sprzęt wraz z kosztami instalacji i uruchomienia, które posłużą do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy ENFORMATIC Sp. z o.o. w obszarze usług teleinformatycznych dla sektora biznesowego i klientów indywidualnych poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług z zakresu inteligentnych sieci we współpracy z sektorem nauki w perspektywie 2023.

Celami szczegółowymi są m.in.:

Planowane efekty realizacji projektu:

ENFORMATIC SP. Z O.O. INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Wykonanie robót budowlano-projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowo-laboratoryjnego wraz z przyłączami” (zadanie nr 1) prowadzonego w związku z realizacją projektu
„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”
w ramach Działania 2.1.
„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poniżej publikujemy dokumentację związaną z powyższym zapytaniem ofertowym:

Odpowiedzi na zapytania

Informacje o Wynikach Postępowania

  1. Lista podmiotów składających ofertę: IZOL – MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    35-304 RZESZÓW AL. GEN.WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 403
  2. Wybrany wykonawca: IZOL – MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 35-304 RZESZÓW AL. GEN.WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 403
  3. Cena oferty: 4 277 940,00 zł ( po negocjacji)
  4. Liczba uzyskanych punktów: 70

ENFORMATIC SP. Z O.O. INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i uruchomienie stanowisk badawczych” (zadanie nr 2) prowadzonego w związku z realizacją projektu

„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”
w ramach Działania 2.1.
„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020.

Poniżej publikujemy dokumentację związaną z powyższym zapytaniem ofertowym

Informacje o Wynikach Postępowania

Lista podmiotów składających ofertę: SAGITUM S. A., ul.Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów

Informacja o wybranym wykonawcy: SAGITUM S. A., ul.Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów

Liczba uzyskanych punktów: 90 punktów

Całkowita cena wykonania zamówienia wynosi 15 290 301,17 (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy tysiąc trzysta jeden 17/100 zł ) w tym wg stawki VAT 23%

ENFORMATIC SP. Z O.O. INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:
„DORADZTWO I PRZEKAZANIE WIEDZY TECHNICZNEJ
Z ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH INTELIGENTNYCH SIECI”

(zadanie nr 3) prowadzonego w związku z realizacją projektu

„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”
w ramach Działania 2.1.
„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020

Poniżej publikujemy dokumentację związaną z powyższym zapytaniem ofertowym

Informacje o Wynikach Postępowania

ENFORMATIC SP. Z O.O. INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:
„DORADZTWO I PRZEKAZANIE WIEDZY TECHNICZNEJ
Z ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH INTELIGENTNYCH SIECI”

(zadanie nr 3) prowadzonego w związku z realizacją projektu

„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI” (zadanie nr 3)
w ramach Działania 2.1.
„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020

Poniżej publikujemy dokumentację związaną z powyższym zapytaniem ofertowym

Informacje o Wynikach Postępowania

Lista podmiotów składających ofertę: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów

Informacja o wybranym wykonawcy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów

Liczba uzyskanych punktów: 100 punktów

Całkowita cena wykonania zamówienia wynosi 109470 brutto (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych ) w tym VAT wg stawki 23%

Skip to content